Program for Horten SV 2023-2027

Innledning

SV prioriterer i lokalvalgkampen det vi mener er de viktigste spørsmålene i samfunnet. Vi vil kjempe mot de økende forskjellene fordi ulikhet er skadelig for fellesskap og for samfunnet. Vi vil kjempe mot ødeleggelse av klima og natur fordi det er den største trusselen mot framtida. Vi vil kjempe for gode lokalsamfunn som tar vare på folk og gir alle muligheter fordi det som skaper trygghet og optimisme. Det er gjennom fellesskapene vi skaper gode lokalsamfunn, løser de store utfordringene og sikrer at den enkelte kjenner trygghet, blir tatt vare på og blir hørt.


Men fellesskapene må forsvares og satses på. For å sikre at vi skaper et samfunn som er tilpassa det store flertallet, er det nødvendig med sosialistiske løsninger. Det er mulig å løse klima- og naturkrisa, bygge gode lokalsamfunn og gjøre noe med de store forskjellene. Men det krever politisk vilje og mot. Horten SV ønsker å endre utviklinga av og i Horten til fordel for de mange, ikke de få. SV er en pådriver i det kommunale klima- og miljøarbeidet.


I Horten er det store forskjeller mellom folk. Samtidig er det tatt noen grep i kommunen for utjamning og forbedring, som at barnetrygden holdes utafor ved beregning av sosialhjelpen, at det er økt bemanning i barnehagene og gratis SFO i kjernetiden. Slike framskritt må forsvares! Samtidig er det nok av utfordringer. SV lokalt vil hele tida være på jakt etter tiltak som kan gjøre livet enklere for vanlige folk, og spesielt for de som har minst fra før.


Dette er et lokalprogram og handler derfor bare om hva vi kan gjøre i kommunepolitikken her i Horten, men SV gjør også mye viktig på nasjonalt og fylkesnivå. Der arbeider vi med for eksempel tannhelse, kvinnehelse, kollektivtransport, et bedre økonomisk sikkerhetsnett for alle, bedring av kommuneøkonomien, og mye mer.