Arealer

Arealer er en begrenset ressurs, og bruken av arealene har direkte innvirkning på naturen. SV vil styrke de etablerte sentrene, både bysentrene og bygdene rundt, men unngå å bygge ned natur.

Horten må bli en arealnøytral kommune. Med det mener vi at det ikke skal bygges ned nye LNFområder (landbruk, natur, artsmangfold og friluftsliv) – hvis det skjer skal områdene erstattes med restaurering av skadet natur et annet sted. For å få til dette trenger vi et arealregnskap som viser endringer i bruk av areal. Vi må ikke gi dispensasjoner eller tillatelser til å bygge ned truede naturtyper, men ha og følge en handlingsplan for restaurering av natur.

I de vedtatte planene er det allerede nok rom til å bygge boliger til forventa befolkningsvekst for flere tiår framover, så med tanke på bolig har vi alle forutsetninger til å drive en forsvarlig arealpolitikk. Horten har derimot en utfordring med arealer til næringsvirksomhet. Det er viktig å sikre nok arealer til et velfungerende og dynamisk næringsliv. For at dette ikke skal gå på bekostning av natur og matjord vil løsningen ofte være fortetning på eksisterende næringsarealer.


Horten SV vil: