Politikken

Forskjells-Horten

For Horten SV er kampen mot forskjeller viktigst. Denne vinner vi ved hjelp av gode velferdsordninger og bruk av kommunale virkemidler, som å kunne øke sosialhjelp og bostøtte når det er nødvendig og gjøre det lettere å få hjelp fra Husbanken til bolig for alle. Vi må fortsatt holde barnetrygden utenfor sosialhjelpen. Sterke felleskap reduserer forskjeller og skaper mer trygghet og et bedre lokalsamfunn for alle. Vi må tenke på neste generasjon – vi må sørge for at velferd og velstand er rettferdig fordelt. Vi kan ikke tillate at forskjellene fortsetter å øke.

Horten har en anstrengt økonomi. SV ønsker å styrke den offentlige velferden, men også gi frivilligheten gode vilkår. For mange lever med vedvarende lavinntekt, samtidig som mange mennesker i Horten har en særdeles god økonomi. Horten SV er glad for at eiendomsskatt nå utredes, noe som gir oss grunnlag for å kunne innføre en rettferdig og omfordelende eiendomskatt, med et solid bunnfradrag for å ikke ramme urettferdig.

Horten SV vil:

Oppvekst

Horten kommune skal være en kommune der barn ler, leker og har en trygg barndom. Det må satses både målrettet og tungt på gode tjenester til barn og unge innen barnehage, skole, SFO, barnevern, fritidstilbud og på oppvekstfeltet generelt. Dette innebærer også et sterkere fokus enn i dag på å oppfylle barn og unges rettigheter og på å sikre at deres stemme høres i alle forhold som angår dem. Det betyr en større satsing både økonomisk og på kompetanse. SV ønsker flere ansatte og et sterkt lag rundt elevene. Horten skal være et trygt og godt sted for barn og unge å vokse opp og trives, og SVs politikk skal være en garantist for dette.


Horten SV vil:

Helse og Omsorg

Horten skal være en kommune hvor barn, ungdom, voksne med hjelpebehov og eldre lever gode liv. SV mener alle skal ha et like godt helsetilbud, uansett hvor du kommer fra eller hvor mye du tjener. SV vil sikre en helsetjeneste som er der når du trenger den – helhetlig, helsefremmende og basert på tillit. Det viktigste er nok folk på jobb, med nok lønn og nok kompetanse. Det koster penger, og det må vi ha råd til! SV har i Stortinget vært en pådriver for at kommunene har fått økte midler – da må de også brukes målrettet opp mot helse og omsorg.

SV mener det er viktig å skape gode byrom, fellesarealer og serveringssteder som er universelt utformet og inkluderende. Det å ta vare på eldre handler både om å bidra til at vi alle får en god alderdom, og å se at eldre er en ressurs i samfunnet. For mange er det godt å kunne bo hjemme, med tilgang på hjemmetjenester når det trengs.

Det trengs mange forskjellige boformer, og hvilken boform eldre får tilgang til må først og fremst bestemmes av den enkeltes behov, ikke bare av hva som blir billigst for kommunen eller hva den enkelte kan betale for selv. Vi trenger sykehjem, omsorgsboliger, tilrettelagte borettslag, og muligheter for å bo hjemme. Vi kan ikke forutsette at de samme løsningene passer for alle. Det samme gjelder andre med særskilte behov.


Horten SV vil:

Klima og Natur

Horten SV er en pådriver for at det vedtas og iverksettes nye og effektive tiltak i Horten kommunes Klima- og Miljøplan. Vi vil fortsatt kjempe for å bevare natur- og artsmangfold. Vi vil hindre nedbygging av natur ved å si nei til natur- og artsmangfoldsødeleggende utbygginger som Campusveien gjennom Fogdeskogen.
Horten SV vil:

Her finner du hele programmet til Horten SV